Umowa z przedszkolem

 

UMOWA nr ………….../2013
zawarta w dniu ……………... w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:

Publicznym Przedszkolem nr 15, zwanym dalej Przedszkolem, reprezentowanym przez Dyrektora
Teresę Wysińską, a Panią/Panem ………………..…………………., zamieszkałym w ……………..........………………………………...
zwanym dalej Opiekunem (rodzicem, opiekunem prawnym) dziecka ……………….........…………

§ 1
Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:
1.    Możliwości korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze ……… godzin, od …….. do ……….
2.    ……. posiłku/posiłków  dziennie, tj. śniadanie, obiad, podwieczorek
    (ilość)                                                     (niepotrzebne skreślić)

§ 2
1.    Opiekun zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu:
a)    dziennej stawki żywieniowej w wysokości 4,80zł .(słownie: cztery złote  80/100)
b)    miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 1 zł  za każdą godzinę pobytu dziecka powyżej podstawy programowej.
2.    Opłaty płatne są z góry do dnia 25-ego każdego miesiąca. Opiekun zobowiązuje się dokonywać płatności w terminie określonym w umowie. W razie przekroczenia terminu płatności naliczane są odsetki ustawowe od zaległości.
3.    Opłaty, o których mowa w ust. 1 są rozliczane za czas faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w poprzednim miesiącu. Rozliczenie za miesiąc poprzedni następować będzie poprzez pomniejszenie należności za nowy miesiąc lub zwrot, jeżeli dziecko zakończyło uczęszczanie do przedszkola.
4.    Zwroty za świadczenia i posiłki za nieobecności dziecka w przedszkolu rozliczane będą w ciągu trzech miesięcy.

§ 3
Istnieją następujące formy regulowania płatności za pobyt dziecka w przedszkolu:
1.     przelew bankowy na rachunek przedszkola
(nr rachunku przedszkola 68 1560 1094 2105 0464 5263 0001)
2.    bezpośrednia płatność w przedszkolu.

§ 4
1.    Umowa zostaje zawarta na  okres od 02.09.2013 do 30.06.2014r.
2.    Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
3.    W przypadku braku płatności o których mowa w § 2 w wymaganym terminie przez co najmniej dwa okresy płatności Przedszkole może wypowiedzieć umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
4.    Z opiekunami zalegającymi z odpłatnością za przedszkole zgodnie z § 2 lub wpłacającymi  nieterminowo zostanie rozwiązana umowa w trybie natychmiastowym. Skreślenie dziecka  z listy wychowanków nie zwalnia Opiekuna  od uregulowania należności.
5.    Nie uregulowanie należności skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego.


§ 5
Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania Statutu przedszkola i obowiązujących regulaminów.

§ 6
1.    Opiekun zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola w godzinach podanych w umowie.
2.    W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu ponad ustalony w § 1 pkt 1 umowy czasookres opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za godzinę w obowiązującej wysokości.
3.    Należności o których mowa w pkt 2 płatne są do 25-ego dnia miesiąca następnego po miesiącu w którym powstanie obowiązek jej naliczania.
4.    Strony ustalają, że pozostawienie dziecka w przedszkolu ponad ustalony i opisany w § 1 pkt 1 umowy czasookres co najmniej 3 razy w miesiącu (niezależnie od sankcji opisanej w pkt 2) stanowi zmianę niniejszej umowy w ten sposób, że Przedszkole daje możliwość korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w wymiarze powiększonym w stosunku do opisanego w § 1 pkt 1 umowy o czas jaki Opiekun pozostawiał dziecko w Przedszkolu z zaokrągleniem do pełnych godzin i w tym zakresie ulegnie również zwiększeniu opisana odpłatność.
5.    Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić z listy dziecko, które w dwóch kolejnych miesiącach ma absencję na poziomie co najmniej 70%.

§ 7
Opiekun zobowiązuje się poinformować dyrekcję przedszkola o każdej zmianie miejsca zamieszkania dziecka.

§ 8
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.

§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


……………………………………                                      ………………………………….
        (Przedszkole)                                                  (Opiekun)